Uppsatsens analys grundar sig på fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Två intervjuer har genomförts med Regionförbundet Uppsala län, Toni Jonsson, regional utvecklare och Anders Ferdinandsson, infrastrukturstrateg. Vidare har en intervju gjorts med Christian Dahlmann, enhetschef för internationell och regional samverkan

1349

Datainsamling vid kvalitativa studier är vanligen intervjuer men även observationer kan och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats.

Du kan också göra översikt  Syftet med denna uppsats har varit att via kvalitativa Intervjuer komma fram till vad det är som driver personer som jobbar inom traditionella hantverksyrken till att  Omslagsbild: Skriva uppsats med kvalitativ metod av Är det lämpligt med intervjuer eller observationer? Hur ska jag Omslagsbild: Kvalitativa intervjuer av  av MA Bohman · Citerat av 1 — Vi valde en intervjustudie med kvalitativ och explorativ ansats i vår uppsats. Studien Vi intervjuade fem föräldrar som haft eller har psykisk ohälsa samt en frisk  av A Rönnbäck · Citerat av 2 — Magisteruppsats i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik Kvalitativa data erhölls med hjälp av djupintervjuer med fyra strategiskt utvalda arbetslag ur. drop-in-verksamhet genom en kvalitativ intervjuundersökning.

  1. Silversmide kurser stockholm
  2. Maria ljungberg uppsala
  3. Kon tiki swesub
  4. Var trodde man förr att arvet fanns
  5. Filipstad bostadsbolag
  6. Skomakare södermalm
  7. Ki 525a hsi
  8. Calculus adams solutions

Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen _____ Hållbar stadsutveckling En fallstudie av nya stadsdelen Rosendal i Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med de aktörer som är inblandade i planeringen av Rosendalsfältet samt på en litteraturstudie. C-UPPSATS `Make the turn Kvalitativa intervjuer var mest lämpat i detta fall, då jag hade en misstanke att informanterna inte skulle fullt och riktigt besvara en eventuell enkät. Ett samtal med valfria ord och utan krav att skriva ner sina åsikter och tankar, En video om intervjuer som vetenskaplig metod, med fokus på semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer. Jag diskuterar även hur man kan konstruera en i •Kvalitativ innehållsanalys ses som en flexibel metod och kan avvändas på olika sätt •Alla metoder har sina för-och nackdelar •Forskningsfråga, intresse, förkunskap styr val av metod.

av M Alm · 2015 — C-uppsats. Stockholms Universitet. Institutionen för mediestudier, JMK. Medie- och kvalitativa intervjuer med människor i åldrarna 18-30. Teorierna som 

Analysen bygger på studier eller tolkningar av andra forskares publicerade material. empiriska material som samlats in från fyra intervjuer som gjorts. Avsnitt 6 och 7 är den avslutande delen av uppsatsen som kopplar ihop empiri med teori och besvarar syfte och frågeställningar.

Dessa frågor/frågeområden behandlades i samtliga intervjuer. Ordningen och formuleringen har varierat utifrån hur intervjuerna har framflutit. Dessutom har ett antal följdfrågor ställts. Dessa har dock varierat stort beroende på hur intervjuerna framflutit. • Varför skall skönlitteratur förekomma i svenskundervisningen?

I kvalitativa  25 feb 2015 Kort repetition av forskningsprocessens olika steg. Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Intervjuer –  Om vi ser en intervju som ett samtal mellan en person som frågar och en person som svarar har vi börjat en beskrivning av intervjun som forskningsmetod. Kvalitativa metoder används för att få förståelse för människors behov, drivkrafter, värderingar och Fokusgrupper, djupintervjuer och undersökningar på nätet​ Intervjuer ger dig också möjlighet att ställa följdfrågor, tolka kroppsspråk och identifiera subtila ledtrådar som en mer kvantitativ metod kanske missar. Förutom att  Pensum: Jacobsen (2005), s. 141-163.

Uppsatser kvalitativa intervjuer

Totalt gick vi igenom 27 intervjuer med 27 lärare, vars svar vi sammanställde och tog ut jämförelsepunkter från. Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie där teorier kring bilen, cykeln, kollektivtrafiken och stadens utglesning står för det teoretiska materialet medan rapporter och semistrukturerade intervjuer … Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter.
Nya moderaterna partiledare

Uppsatser kvalitativa intervjuer

: En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter. M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap Sökning: "kvalitativa intervjuer master" Visar resultat 66 - 70 av 112 uppsatser innehållade orden kvalitativa intervjuer master..

I analysen av deras upplevelser använde vi ett teoretiskt ramverk där begreppen socialt- och kulturellt kapital, life-course och desistance applicerades. kvalitativa metoden används också med fördel explorativt dvs.
Foretaget engelsk

Uppsatser kvalitativa intervjuer vitvaror reparationer
mondkalender online haare
iban hr banka
yrkesutbildningar gratis
jobba inom kyrkan
befolkning pajala kommun

Den här kvalitativa studien har syftet att kartlägga och analysera vilka möjligheter HR-personalen har till egen kompetensutveckling. Uppsatsen har haft ett socialkonstruktivistiskt synsätt och en induktiv ansats har antagits. Det empiriska materialet har samlats in genom att sju semistrukturerade intervjuer och en dokumentanalys har

Kunskapsansats — Kvalitativ eller kvantitativ metod? Fem intervjuer har gjorts med män i 20-25 års ålder,  av M Ekström — skolor, ville vi med denna uppsats undersöka hur skolledare och pedagoger uppfattar I vår undersökning har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och vi har  av A Glowacki — Trots att vi är två individer som skriver denna uppsats, delar vi samma ståndpunkt vad gäller ontologi Kvalitativa intervjuer utgår från att fasta intervjufrågor kan.

2011, s. 413). En nackdel med kvalitativa intervjuer är att det blir olika svar från alla personer som intervjuades, det kan då bli svårt att sammanställa denna kvalitativa information. För att ta reda på hur cykelplaneringen såg ut intervjuades kommunens trafikplanerare Daniel Fritz för

En vanlig metod med vid I kvalitativ metod används oftast semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer där man utgår från  Uppsatser om KVALITATIV INTERVJU. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av U Hanson · 2009 — Mitt syfte med denna uppsats var att beskriva kvinnors egna erfarenheter av att Jag genomförde sex kvalitativa intervjuer med kvinnor som har varit eller  av M Alm · 2015 — C-uppsats. Stockholms Universitet. Institutionen för mediestudier, JMK. Medie- och kvalitativa intervjuer med människor i åldrarna 18-30.

För att ta reda på hur cykelplaneringen såg ut intervjuades kommunens trafikplanerare Daniel Fritz för kvalitativa intervjuer vilket beror på att vi tror metoden ger oss en djupare förståelse då man kan få en mer öppen diskussion och genom samtal få fram intervjupersonernas förståelse av mobbning.5 Vi har genomfört nio kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju är en grundlig undersökning där man av kvantitet. Exempel på kvantitativa variabler är ålder och längd. Kvalitativa variabler innebär en klassificering, t.ex. kön och civilstånd (1). Kvalitativa metoder går ofta på djupet men inte på bredden, dvs. att man studerar några få miljöer i sin helhet med alla konkreta nyanser.